07 d’abril 2013

Desmantellar els serveis socials públics municipals: nou objectiu del Partit Popular


Desmantellar els serveis socials públics municipals: nou objectiu del Partit Popular

La modificació constitucional que imposa la supeditació dels pressupostos públics al pagament del  deute, abans que la prestació de serveis socials públics, perpetrat a l´esquena de la ciutadania el 27 de setembre de 2011 per la majoria parlamentària del bipartidisme de PSOE i PP,  mentre a fora del Congrés dels Diputats es manifestaven ciutadans convocats per moviments socials com el #15m i sindicats com la CGT per denunciar l´austericidi econòmic i social perpetrat , ja que es va imposar un límit de dèficit públic del 0,4%(0,26% del PIB en el cas de l'Administració de l'Estat i el 0,14% a CCAA abans del 2020), i que aquests límits de dèficit estructural establerts a l´article 135.2 de la Constitució Espanyola seran vigents a partir de 2020. i que posa contra les cordes la viabilitat del sector públic els propers 8 anys, tot  per la modificació de “la intocable” constitució espanyola, que en aquest cas, “miraculosament” fou modificada per exigències de la troika de la UE en tan sols 2 setmanes. Això sí, s’asseguren a desgravar fiscalment les pèrdues a casinos i deixar de perseguir els 90.000 milions d´euros d´evasió fiscal, que evitarien sofriment i retallades massives i ara ens sotmeten “al rigor pressupostari”.
Aquest fet,  i per tant l´estrangulament lent per l´augment del pagament del deute i els seus interessos, majoritàriament deute privat de la banca  ,rescatada amb fons públics, per davant dels serveis públics bàsics, imposant sostres de dèficit a les diferents administracions territorials que està suposant desmantellament progressiu de serveis bàsics com la sanitat i l´educació, que en el cas de Catalunya, suposa augment de les llistes d´espera, venda d´hospitals i equipaments públics per acabar llogant-los als propis venedors, eliminant  serveis nocturns a Centres d´Atenció Primària(CAP), retallades al Serveis d´Emergències Mèdiques(SEM), augment de taxes universitàries i copagament a l´FP, retallades de PAS i professorat universitari, a instituts, que estan posant al límit el serveis públics universals, que afecten directament a la ciutadania, i que s´han traduït en retallades acumulades de 4.800 milions d´euros, mentre administracions de l´Estat, ni tan sols toquen partides com la de la despesa militar, sense qüestionar la legitimitat d´assumir el deute i dels límits de dèficit i el que comporta a la societat.
I ara pretenen un desmantellament integral de l´administració més propera al ciutadà, l´administració local, amb un avantprojecte de llei que pretén modificar llei 7/1985 de Bases de règim local per podar les competències locals , així com la llei reguladora de hisendes local, per situar límits de la inversió pública a l´esforç social de proximitat dels ajuntaments, i llei 7/2007 de l´estatut bàsic de l´empleat públic i el règim jurídic de les administracions públiques  i del procediment administratiu comú, amb una clara voluntat de retallar el nombre de treballadors públics que atenen a la ciutadania.
El fet és que s´imposa en l´avantprojecte de llei que “Les entitats locals només podran exercir competències impròpies, entenent per aquestes les diferents de les competències pròpies i les atribuïdes per delegació, així com desenvolupar activitats econòmiques, quan no es posi en risc financer la realització de les competències pròpies, no hagi duplicitats amb les competències autonòmiques, i es garanteixi la sostenibilitat financera de les noves competències o activitats econòmiques, respectant en tot cas el principi d'eficiència i la resta dels requeriments de la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. A aquests efectes serà necessari l'informe previ de la Comunitat Autònoma en què s'assenyali la inexistència de duplicitats i de l'interventor de l'ens local sobre la sostenibilitat financera de les noves competències”.
Aquest fet suposa l´aniquilació de l´autonomia local , i de les competències en serveis socials que es presten a la població , que en el cas dels serveis socials, atenen a 8 milions de persones a nivell estatal, que es veuran lligats de mans ja que no podran prestar més serveis socials que no li siguin de la pròpia competència, i que en cas de dependre de la Generalitat o el govern de l´Estat si no hi tenen accés, subsidiàriament veuran impedits per ordre de l´austericidi, que tot i gestionar els municipis només el 7,27% dels pressupostos Generals de l´Estat consolidats de 2013 (16133 MEUROS)d´un total de 221.641 MEUROS pressupostats,  tot i  assumir un 23% de serveis impropis, ara en perill de desaparició, i això afectarà directament als col·lectius més necessitats o ja dins l´exclusió social, es tracti d´abandonament assistencial a menors, gent gran, habitatge social, inserció i formació laboral, reforç escolar,ajudes d´emergència social, discapacitats, etc, essent un austericidi social que pretén que la taca de l´exclusió social no sigui l´excepció, sinó la nova norma de la mà de l´”estabilitat pressupostària” ,sota amenaça de retenció de  liquidació de tributs  de l´Estat, en cas d´incompliment.
Si amb aquest fet no és suficient l´avantprojecte de llei del PP, preveu la pràctica desaparició del personal eventual de les administracions locals, restringint-se a tall d´exemple a un màxim d´una persona eventual als municipis de 5000 a 10.000 habitants i de cap dels menys de 5000 habitants, i per tant eliminant-se d´una plomada de serveis complementaris de reforç en l´àmbit social coberts per la majoria de municipis, esdevenint una reforma laboral encoberta des de l´Estat a l´àmbit més proper al ciutadà com són els municipis i altres administracions, que cronificarà encara més l´atur estructural endèmic, a menys que hi hagi una resposta de la societat, que els serveis públics de proximitat, ni tocar-los, ja que ens va assumir més patiment, marginació i exclusió social a barris, pobles i ciutats d´arreu de Catalunya.

Moisès Rial