27 de juny 2008

(Maragall dimissió) Resums Ple Municipal Maig i Juny del 2008 Grup Municipal ERC Puig-reig

RESUM GRUP MUNICIPAL ERC PUIG-REIG

PLE DIA 26 DE JUNY DEL 2008

0.-Aprovació de l’acta anterior.

1.-Contestació pregunta ple anterior al grup municipal del PSC.

2.-Convocatòria de concurs places de vigilants. Voldríem saber com queda la situació en tema de seguretat,ja que ara no tenim ni la figura del caporal ni la de assessor de l’alcalde?El sr.Paz ens contesta que la funció en matèria de seguretat com a cat la faran a mitges ell i el regidor Pere Xavier del Río.A FAVOR

3.-Convocatòria d’una plaça d’educadora de la llar d’infants.A FAVOR:

4.-Pla director d’abastament d’aigües de Puig-Reig.Ens hem mirat el projecte,i segurament és un projecte que està molt ben fet,perquè l’ha fet una empresa especialitzada,hem vist que es posen nous hidrants a tot el poble,tapes noves als dipòsits,una estació nova de depuradora,s’arregla les esquerdes dels dipòsits,es fan canonades noves ,es preveuen zones noves de creixement.Es recupera la captació del Lladó ,dipòsit de Madrona i es fa nou pou a Cal Vidal,i d’altres,no m’extendré més,amb aixó el que vull dir és que és un projecte prou dens i pocs dies per poder anal.litzar-ho amb un bon judici.Ens hagués agradat que en compte de donant-se un disquet uns dies abans del ple amb festes pel mig s’ens hagués donat als grups de l’oposició l’oportinitat de parlar amb el tècnic que ha fet el projecte,encara que vostè sr.Clement m’ho pugui explicar molt bé no és el mateix .Voldríem saber quin grau de compliment hi haurà d’aquest pla director,és a dir es respectarà tal hi com ho aprovem ara ho hi haurà excepcions?I per últim el tema econòmic seguint la dinàmica d’aquest ajuntament que fa massa projectes ,que gestiona com gestiona,ho veig una mica inviable,8.000.000 €.

Concloent, és un tema massa important per Puig-reig,i de molta responsabilitat i el grup municipal d’ERC no ha tingut prou temps, ni prou elements de judicis per votar a favor,nosaltres ens abstindrem.ABSTENCIO.

5.-Excedència professors escola de música.Tenen cobertes ja aquestes places?Ens responen que una sí ,l’altre encara no.A FAVOR.

6.-Admissió al.legacions al projecte Estació-Carrer Nou i passatge Malaret i aprovació de la sol.licitud d’arxiu del mateix.A FAVOR.

7.-Donar nom a un carrer.Passatge Cal Joan Prat,només voldria fer un petit incís ,vosté sr.Dominguez,el ple passat ens va recriminar que no era correcte posar noms de persona a carrers a no ésser per un motiu concret,però veig que vostè també segueix la meva linía.A FAVOR.

8.-Canvi de data del ple del juliol.només demano que quan canviin la data dels plens ,avisin amb més antel.lació.A FAVOR.

9.-Moció grup municipal PSC-PM sobre la creació de la regidoria de participació ciudadana.Ens sembla molt bé,tot el que sigui consens ,escoltar la gent ,els seus problemes.A FAVOR.

EPM-ICV:4 EN CONTRA CIU:3 EN CONTRA PSC:1 A FAVOR ERC:1 A FAVOR

10.-Moció commemoració dia internacional per a l’alliberament de lesbianes,gais,bisexuals i transexuals voldria dir sr.Dominguez que vostè ens va dir en el ple en el qual vam presentar la moció a favor de la independencia de Kosovo,que vostè s’abstindria perquè només presentarien mocions d’interès municipal,em sembla bé que tothom pugui tenir llibertat alhora d’escollir la seva llibertat però això no sé que té a veure amb allò que vostè va dir de l’interès municipal.A FAVOR.

EPM-ICV:4 A FAVOR CIU :3 A FAVOR PSC:1 A FAVOR ERC:1 A FAVOR

11.-Precs i preguntes.

1.-A l’urbanització de cal Clot, la placeta que han fet,ja està acabada?perque no hi ha arbres?

2.-Hem vist que van aprovar per junta de govern ,encarregar un projecte de l’ampliació del cementiri?Quin?

3.-Demanem per escrit una relació detallada de quines actuacions han portat i portaran a terme en els diferent parcs infantils i amb quin objectiu?

4.-El termini de pagament dels proveïdors encara és a 90 dies?

5.-Aquests dies han entrat a l’ajuntament unes instàncies de queixa de veïns que viuen a pagès,sobre el tema de les escombraries que segons ells no el tenen ben reguralitzat,com ha acabat el tema?

NOTA:La srta.Isabel Coromines i el Sr. Vargas no van assistir al ple.


www.esquerra.cat/puigreig


RESUM GRUP MUNICIPAL ERC PUIG-REIG

PLE DIA 29 DE MAIG 2008

0.La veritat és que no sé per on començar per que falten moltes intervencions meves,preguntes que considero importants i vull que constin en acta. Hem acordat amb la secretària que li passaria per escrit totes les correccions. EN CONTRA.

1.-Contestació pregunta ple anterior :Contesten al grup PSC sobre la pregunta de fer de municipal en hores lliures en altres municipis,i diuen que es pot fer si abans es comunica a governació,cosa que els no van fer ,però que d’ara endavant faran.

2.-Donar noms a carrers: ERC va proposar Escala Riera per les Escales que baixen del C/ Llobregat i pel passatge que hi ha entre el C/de dels Abelles i el C/Alzina :passatge dels pisos nous,ens van acceptar Escala Riera, els altres dos carrers van posar noms l’equip de govern, el C/ que segueix després del Bonavista és dirà Bosquet,i entre les Abelles i L’alzina C/de la mel. A FAVOR

3.-Quotes escola de música i Llar d’infants curs 2008/2009:

Al final aquest punt el vam votar per separat.

Sobre la llar d’infants tot i que la puja és considerable ,encara estem per sota de molt municipis, a més a més és dona un Servei de gran qualitat. A FAVOR

De moment en relació l’escola de música no tenim prou informació com per valorar la puja, els sistemes d’educació de l’escola de música són totalment diferents, s’ha de veure com va tot .ABSTENCIÓ.

4.-Pla de seguretat. Es un tràmit: A FAVOR.

5.-Al.legacions projecte obres C/Major i Llobregat i aprovació definitiva del projecte.

Hem de dir que estem totalment en desacord en les desestimacions perquè :en quant al apartat A, no és cert que que hagués contacte amb els veïns i comerciants ja fa un any, si després de fer nosaltres les al·legacions, vau tenir reunions amb la associacions de veïns de C/ Major perquè ells Així us ho van demanar, a la qual també es van afegir veïns i comerciant del carrer Llobregat, que quedi clar que no va ser la ajuntament que va concertar aquesta reunió sinó que els veïns la van demanar perquè estaven preocupats pel projecte perquè ningú no havia parlat amb ells. Creiem no respon a la nostra petició , nosaltres només demanaven que s’accedeixi a consensuar el projecte amb els veïns afectats i comerciants de la zona, ja que el consens significa que tothom digui la seva i finalment prendre una decisió conjunta.

Sobre el punt B ,nosaltres ens basem sempre en el projecte que vam veure, i ara el tècnic diu, que si l’ ajuntament ho creu convenient, és indistint i si hi ha calers tot alhora, e veritat s’ho creuen això?

Sobre el punt C, ls aparcaments ,nosaltres apostem per una línia d’aparcaments, l tècnic diu: l grafisme de projecte indueix a pensar que efectivament no es contempla la possibilitat d’aparcament en aquests trams de carrers,però si l’ajuntament vol es pot modificar el projecte, així podrem aparcar o no podrem aparcar, tindrem aceres de 4 metres o no, perquè si tenim aceres de 4m com diu el projecte,ja m’explicarà on aparcaran els cotxes?

Sobre el punt D: les enllumenat públic, aquest és el punt que m’agrada més:nosaltres volien aprofitar els fanals,i el tècnic ens diu que posen de nous per millorar el paisatge urbà,i tenen previst utilitzar aquest vells en d’altres sectors,primer que jo no he sabut veure al projecte,la reutilització d’aquests fanals,però ja m’ho ensanyarà vostè senyor Clement,però fer-los servir,per la urbanització de cal Riera,que Selva Selvans no ens posa de fanals,quan comencen a arrrencar els del C/ Major i Llobregat, senyors de veritat,que això sembla ciència ficcció,

Son unes al.legacions que les contesta un tècnic que vostès paguen,no diuen res mes que tot és pot modificar segurament , el projecte quedarà en un calaix,però igualment amb aquest tècnic l’haurem de pagar,i això en haurà costat 120.000€ i per demanar la subvenció amb una memòria valorada teníem prou.

6.-Aprovació inicial del projecte de reparcel.lació de la UA3:A FAVOR.

7.-Aprovació inicial projecte urbanització ua3:.A FAVOR.

8.-Aprovació nou conveni de gestió urbanítica amb Hines:Les denúncies que tantes i tantes vegades hem dit i que estan plasmades en les nostres al.legacions comencen a sortir a la llum,el gran projecte de Hines de moment el que ha donat és menys calers,un equipament menys i encara no tenen resolt el tema industrial,ja els vam avisar que aquest tema de cal Vidal no la havien plantejat bé ,i s’ha embolicat de tal forma que han tingut que anr modificant coseses sobre la marxa,i ara el conveni,perquè ja els vaig avisar el ple passat que si no podien fer els pisos de HPO a la catalana els calers de les certificacions els haurien de tornar i els calers tan esperats de la venta de la catalana ja no els ingressarien,totes aquelles il.lusions han quedat en no res,no tindrem cap auditori,però ni tan sols la sala polivalent que tanta falta fa a les nostres entitats.ABSTENCIÓ

9.-Informació:decrets d’alcaldia.

10.-Precs i preguntes.

1.-Es cobra permis d’obres a cal Vidal 2?

2.-Aquests dies de les pluses han vigilat que encara baixa bruta la porqueria de la clota?

S’ha fet alguna cosa per millorar la captació del Lladó?

3.-Sra.Secretària,s’ha canviat alguna cosa del programa informàtic que fa l’estat d’execució o he canviat la forma de calcular la partida dels sous dels funcionaris?

4.-He vist en un registre d’entrada la carta de dimissió del sr.Xavier Boixadera,com asesor del alcalde,tenen previst cobrir aquesta plaça?

5.-Com està el tema del teatre de l’Ametlla?

Pressupost,falten els 350.000 € que l’ajuntament té l’obligació de posar perquè sinó es perd la subvenció,perque volen renunciar a la subvenció

-_Quines conclusions va treure el sr.viladomat de la visita que va fer ahir al teatre de l’Ametlla?

6.-Com està la subvenció dels llibres ?els EPM-ICVen cmpnya electoral van dir que subvencionarien la totalitat dels llibres en edució infantil,el primer any,ja no els van pagar tots,ara…

Nota informativa:al final del ple des d´ERC ens vam negar a firmar l’acta del dia 24 d’abril fins que no fossin incorporades les intervencions que faltaven ,ja que primer al ple vaig demanar que s’escoltessin el ple,i tornessin a refer l’acta i no ho van voler fer,i la opció donada va ser que els fes arribar per escrit,les correcions que jo creguès convenient.Us adjunto les correcions de l’acta:

Tal i com vam quedar amb la sra.Lurdes Anglada secretària de l’ajuntament de Puig-Reig,faig constar per escrit les correcions de les intervencions del grup municipal d’ERC de Puig-Reig ,de l’acta del ple del dia 24 d’abril del 2008 :

Pàg 15:Sr.Clotet:”…dic que si hauran de posar…”

Sr.Clotet:”…tots els ajuts…”

Pàg.18:Sr.Clotet:”Arran d’un document d’entrada 1.278 en rel.lació a la modificació puntual que feien del sector PGOU sector Colònia Vidal a l’apartat de conclusions: caldrà esmerar els quadres de la normativa tot fent la reserva del 30 % HPO i desglossant el sostre residencial de renda lliure i sostre residencial a la construcció dels habitatges i en una altre banda diu que l’HPO s’ha de fer fora de l’àmbit de la modificació puntual i que aquesta s’ha de assumir a dintre de l’àmbit de la colònia Vidal.Ens agradaria des de el grup d’ERC com repercutiria tot això,que els pisos passin a Cal Vidal i no es facin a la Catalana com tenien vostès previst al conveni.Com pot afectar això?Quina vigència tindrà?

Sr.Clotet:Van a anrar a fer uan petició ,no tenen una desposta .Van anar aclarar un punts que els interessava com a ajuntament de Puig-Reig.Aquella gent van pendre nota i ara han de respondre.

Sr.Clotet:Però tenen seguretat d’això?

Sr.Clotet:Però si això agafés ,aquest document agafés validesa absoluta en què repercutiria?

Sr.Clotet:Llavors què passaria?

Sr.Clotet:I llavors els 750.000€ que es feien a l’ avançada en concepte de certificacions de la urbanització de la Catalana,els haurien de tornar?

Pàg.19:Sr.Clotet:Penso que com a regidor hauria de conèixer la realitat,penso que les coses no es fan d’aquesta manera.

www.esquerra.cat/puigreig